W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Aktywny Dochodowy
Specjalistyczny subfundusz dłużny krótkoterminowy (d. UniAktywny Dochodowy)
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Aktywny Dochodowy
W skrócie

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w instrumenty rynku pieniężnego oraz w inne dłużne papiery wartościowe lub prawa majątkowe inkorporujące wierzytelności pieniężne, w przypadku których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok, przy czym instrumenty kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie stanowią istotnego udziału. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów subfunduszu. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- poszukują wyższej stopy zwrotu niż klasyczny fundusz pieniężny,
- chcą czerpać zyski z aktywnego zarządzaniem strategiami pieniężnymi,
- cenią bezpieczeństwo inwestycji,
- mają co najmniej 12 – miesięczny horyzont inwestycyjny.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (50.31 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (47.90 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (1.47 %)
Instrumenty pochodne (0.32 %)
Jaki horyzont?
12 m-cy
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
12 m-cy
Struktura walutowa
PLN
87.39%
EUR
10.15%
USD
2.45%
CHF
0.01%
Alokacja geograficzna
POLSKA
93.77%
INNE
6.23%
TOP 10
WZ0126
8.40%
WZ0524
7.89%
WZ0528
5.35%
IZ0823
4.53%
WZ1122
3.18%
PEK0321
3.12%
MBH0921
2.80%
BGK1023
2.75%
WZ0124
2.56%
PS0422
1.89%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
31 marca 2016 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
0%
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Benchmark:
1,2-krotność stawki WIBID dla depozytów 3 miesięcznych
Zarządzający:
Marek Warmuz
Wartość aktywów netto:
1 010.67 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
112.98 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Aktywny Dochodowy (%) 0,06 0,84 3,63 5,63 10,43 - -
Stopa odniesienia (%) 0,15 0,46 1,84 3,70 5,64 - -
Różnica -0,09 0,38 1,79 1,93 4,79 - -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)