W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Korona Obligacje
Subfundusz obligacji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Korona Obligacje
W skrócie

Generali Korona Obligacje jest subfunduszem dłużnym lokującym środki w polskie obligacje o różnym terminie wykupu, stało- i zmiennokuponowe, emitowane przez Skarb Państwa. Odpowiedni dobór obligacji do portfela zapewnia stabilność inwestycji i niski poziom ryzyka.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
- chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji,
- mających horyzont inwestycji krótszy niż 1 rok.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (85.29 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (12.87 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (1.89 %)
Instrumenty pochodne (-0.05 %)
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Struktura walutowa
PLN
87.57%
EUR
6.80%
USD
4.28%
CHF
0.52%
TRY
0.44%
INNE
0.39%
Alokacja geograficzna
POLSKA
88.69%
INNE
11.31%
TOP 10
WZ0528
17.37%
WZ0126
15.80%
PS0123
9.12%
PS0424
6.58%
WZ0524
5.23%
DS1029
4.44%
DS0726
3.62%
PZU0727
3.08%
PS1024
3.07%
DS1023
2.12%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 1999 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
max. 1%
Pobierana opłata za zarządzanie:
1,5%
Benchmark:
Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto:
547.55 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
364.90 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Korona Obligacje (%) 0,32 2,87 6,02 6,81 8,06 11,51 58,58
Stopa odniesienia (%) 0,41 1,25 3,63 7,08 9,08 15,55 54,67
Różnica -0,09 1,62 2,39 -0,27 -1,02 -4,04 3,91

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-08-30)