W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Korona Zrównoważony
Subfundusz akcji i obligacji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Korona Zrównoważony
W skrócie

Generali Korona Zrównoważony to propozycja dla wszystkich, którzy chcą czerpać zyski z potencjału akcji największych polskich spółek, a równocześnie dążą do ograniczania zmienności dzięki inwestycji w bezpieczniejsze instrumenty. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji i obligacji,
- chcą korzystać ze wzrostu cen aktywów wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (43.35 %)
Bony i obligacje rządowe (50.16 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (3.61 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (2.79 %)
Instrumenty pochodne (0.09 %)
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
9.89%
Finansowy
32.39%
Ochrona zdrowia
0.00%
Paliwowy
14.82%
Przemysłowy
4.58%
Surowcowy
3.92%
Technologiczny
14.97%
Telekomunikacja
0.85%
Usługi
17.22%
Użyteczności publicznej
1.36%
Struktura walutowa
PLN
86.12%
EUR
8.15%
USD
2.34%
RUB
1.66%
HUF
1.24%
INNE
0.49%
Alokacja geograficzna
POLSKA
86.89%
INNE
13.11%
TOP 10
DS0727
8.28%
WZ0126
6.67%
WZ0528
5.21%
IZ0823
4.69%
WZ0524
4.03%
CD Projekt SA
3.48%
WS0428
3.32%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
3.29%
PKN ORLEN SA
2.29%
WAR1025
2.26%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 września 1995 r.
Min. pierwsza wpłata:
100 zł
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3,2%
Benchmark:
50% WIG, 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Zarządzający:
Robert Burdach, Adam Szymko
Wartość aktywów netto:
270.35 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
338.19 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Korona Zrównoważony (%) -0,33 0,38 6,38 0,24 13,61 7,06 39,45
Stopa odniesienia (%) -0,19 1,40 1,64 -0,63 15,58 12,35 55,71
Różnica -0,14 -1,02 4,74 0,87 -1,97 -5,29 -16,26

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)