W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Korona Zrównoważony
Subfundusz akcji i obligacji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Korona Zrównoważony
W skrócie

Generali Korona Zrównoważony to propozycja dla wszystkich, którzy chcą czerpać zyski z potencjału akcji największych polskich spółek, a równocześnie dążą do ograniczania zmienności dzięki inwestycji w bezpieczniejsze instrumenty. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji i obligacji,
- chcą korzystać ze wzrostu cen aktywów wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w akcje i obligacje,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (44.61 %)
Bony i obligacje rządowe (47.49 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (5.07 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (2.96 %)
Instrumenty pochodne (-0.13 %)
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
10.33%
Finansowy
35.19%
Ochrona zdrowia
0.00%
Paliwowy
11.63%
Przemysłowy
4.72%
Surowcowy
4.67%
Technologiczny
14.58%
Telekomunikacja
0.91%
Usługi
16.55%
Użyteczności publicznej
1.42%
Struktura walutowa
PLN
82.77%
EUR
8.64%
USD
3.09%
HUF
2.22%
RUB
2.00%
INNE
0.63%
Alokacja geograficzna
POLSKA
83.55%
INNE
16.45%
TOP 10
WZ0528
8.61%
DS1029
7.08%
IZ0823
4.58%
WZ0524
4.11%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
3.38%
CD Projekt SA
3.21%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
2.31%
WAR1025
2.28%
PKN ORLEN SA
2.13%
WZ1129
1.79%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 września 1995 r.
Min. pierwsza wpłata:
100 zł
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3,2%
Benchmark:
50% WIG, 50% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index.
Zarządzający:
Robert Burdach, Adam Szymko
Wartość aktywów netto:
277.57 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
340.27 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Korona Zrównoważony (%) -1,31 2,21 1,42 -1,92 12,93 9,53 42,79
Stopa odniesienia (%) -2,38 -0,12 -1,22 -3,18 14,17 13,16 58,11
Różnica 1,07 2,33 2,64 1,26 -1,24 -3,63 -15,32

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-08-30)