W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Regulamin Gry

Regulamin Gry Inwestycyjnej 
udostępnionej na portalu UniDoradca.pl

§ 1 DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Gry Inwestycyjnej udostępnionej na portalu http://unidoradca.pl (Portal), zarządzanym przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną (Organizator) przez Użytkowników Portalu.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:

Dzień Wyceny – każdy dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w którym odbywa się sesja na giełdzie prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień wyceny jest dniem, na który ustalana jest wartość jednostki uczestnictwa Funduszu.

Fundusz – fundusz parasolowy UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółkę Akcyjną.

Gracz – użytkownik Portalu, który przystąpił do uczestnictwa w Grze Inwestycyjnej.

Jednostka Uczestnictwa (j.u.) – udział w aktywach netto Subfunduszu.

MiFID II - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE i dyrektywę 2011/61/UE oraz inne akty prawne wydane przez Komisję Europejską lub ESMA, związanych z kwestiami uregulowanymi w tej Dyrektywie lub wydanymi na jej podstawie (w szczególności Dyrektywa delegowana i Rozporządzenie delegowane).

Profil – zgromadzone w Serwisie dane Użytkownika; Użytkownik może zmieniać, uzupełniać bądź ograniczać zakres danych zgromadzonych w Profilu.

Subfundusz – nieposiadająca osobowości prawnej, wydzielona prawnie część aktywów i zobowiązań Funduszu, charakteryzująca się w szczególności odmienną polityką inwestycyjną i mająca związane z nim jednostki uczestnictwa odrębne od jednostek uczestnictwa związanych z innymi subfunduszami.

Użytkownik – osoba zarejestrowana na portalu http:\\unidoradca.pl, posiadająca login i hasło uprawniające do korzystania z serwisu.

Zlecenia w realizacji – Funkcjonalność umożliwiająca podgląd złożonych zleceń z przyszłą datą realizacji.

Zlecenie zamiany – Operacja dokonana na podstawie jednego zlecenia polegająca na odkupieniu od Uczestnika Jednostek w Subfunduszu źródłowym i jednoczesnym nabyciu za kwotę uzyskaną w ten sposób  Jednostek w Subfunduszu docelowym. Zamiany można dokonać według wybranej kwoty, ilości jednostek uczestnictwa bądź całości dostępnych j.u.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I ZASADY GRY

§ 2 CEL GRY

 1. Celem gry jest osiągnięcie najlepszej stopy zwrotu w wyniku inwestowania wirtualnej puli pieniędzy w subfundusze należące do funduszu parasolowego UniFundusze FIO zarządzanego przez Union Investment TFI S.A.
 2. Gra polega na symulacji lokowania w czasie rzeczywistym wirtualnych aktywów w fundusze Towarzystwa w oparciu o rzeczywiste notowania publikowane na stronie https://www.union-investment.pl/contents/pl/klient-indywidualny/wyceny-funduszy-otwartych.
 3. Gra inwestycyjna organizowana jest dla podnoszenia wiedzy Doradców w zakresie funduszy inwestycyjnych w celu poprawienia jakości działalności świadczonej na rzecz uczestników funduszy inwestycyjnych.
 4. Gra jest udostępniona w edycjach. Ramy czasowe rozgrywki oraz pula kapitału portfela startowego ustalana jest każdorazowo dla każdej edycji.

§ 3 WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do Gry może przystąpić każdy Użytkownik Portalu.
 2. Przed rozpoczęciem Gry inwestycyjnej Uczestnicy powinni zapoznać się z Regulaminem oraz wskazówkami dostępnymi na stronie Gry inwestycyjnej.
 3. Przystąpienie do aktywnej edycji Gry następuje poprzez kliknięcie przycisku „Rozpocznij budowę portfela inwestycyjnego”, który jest dostępny na stronie startowej Portalu.
 4. Dokonanie czynności wymienionych w ust. 3 równoznaczne jest z wyrażeniem przez Gracza zgody na, określone niniejszym regulaminem, warunki organizacji i uczestnictwa w Grze.
 5. Udział w Grze jest dobrowolny i mogą brać w nim udział jedynie zarejestrowani i zalogowani Użytkownicy. W Grze można posiadać wyłącznie jedno Konto.

 

§ 4 BUDOWA PORTFELA INWESTYCYJNEGO

 1. Gracz na starcie otrzymuje portfel inwestycyjny z kapitałem początkowym przydzielonym do minimum 3 losowo wybranych subfunduszy. Subfunduszem bazowym jest UniKorona Pieniężny.
 2. Z otrzymanej puli kwotowej Gracz buduje portfel na bazie subfunduszy należących do funduszu parasolowego UniFundusze FIO (z wyłączeniem UniDolar Pieniężny). Gracz przydziela do poszczególnych wybranych przez siebie subfunduszy kwotę, którą chce zainwestować w danym produkcie. Portfel startowy musi zawierać minimum 3 subfundusze – jest to warunek konieczny, aby było możliwe zapisanie zmodyfikowanej struktury portfela startowego.
 3. Czas na budowę portfela jest ograniczony i ustalany odrębnie dla każdej Edycji Gry. Do tego czasu uczestnicy mogą dowolnie zmieniać alokację inwestowanych środków pomiędzy dostępnymi subfunduszami, przy czym portfel startowy musi składać się z minimum 3 wybranych produktów.
 4. Wszystkie kwoty, które zostaną odjęte od funduszy w trakcie budowania struktury portfela inwestycyjnego, są deponowane w subfunduszu UniKorona Dochodowy.

 

§ 5 ZASADY ROZGRYWKI

 

 1. Wszelkie modyfikacje składu portfela inwestycyjnego w momencie rozpoczęcia rozgrywki realizowane się poprzez zlecenia zamiany.
 2. Zlecenie zamiany polega na wskazaniu rodzaju i ilości zamienianych środków z subfunduszu źródłowego, które zostaną przeliczone na jednostki innego wybranego subfunduszu według wyceny, o której mowa w ust. 4.
 3. Zamiany można dokonać wg kwoty, jednostek uczestnictwa lub wg całości środków zgromadzonych w subfunduszu źródłowym.
 4. Zlecenia zamiany mogą być składane przez 24 godziny. Na potrzeby Gry przyjęto założenie, że zlecenia złożone w Dniu Wyceny do godz. 12.00 są realizowane wg ceny z następnego Dnia Wyceny (D+1), aktualizowanej w Grze o godz. 00:30. Zlecenia zainicjowane w Dniu Wyceny po godz. 12.00 są realizowane wg ceny z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym złożono zlecenie zamiany (D+2).
 5. Wyceny subfunduszy są realizowane w każdy dzień trwania sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 6. Stopy zwrotu są kalkulowane wyłącznie w oparciu o wartości jednostek subfunduszy publikowane przez Towarzystwo, na zasadach określonych w Prospekcie informacyjnym Funduszu.
 7. Zlecenia można składać najpóźniej do godz. 12.00 w Dniu Wyceny przypadającym na 2 dni przed dniem zakończenia Gry Inwestycyjnej. Ostateczne przeliczenie portfeli następuje ostatniego dnia rozgrywki, pomiędzy godziną 23.59 a 00:30. Czas zakończenia gry zamraża uzyskane wyniki.
 8. Kapitał wykorzystywany w Grze jest wirtualny i nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Dla uproszczenia rozgrywki w Grze pominięto opłaty manipulacyjne.

 

§ 6 NAGRODY

 1. Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców Gry nagrody składające się z części rzeczowej oraz pieniężnej. Szczegółowe informacje dotyczące nagród zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 2. Każdy z Graczy ma stały dostęp do rankingu z listą najlepszych wyników. Rankingi Gry Inwestycyjnej tworzone są w celu wyłonienia laureatów, którzy uzyskali najwyższe stopy zwrotu w momencie zakończenia danej Edycji Gry. O kolejności w Rankingu będzie decydowała wartość wirtualnego portfela w danym Dniu Wyceny.
 3. Na zakończenie każdej edycji Gry Organizator, na podstawie wartości portfeli, przydzieli nagrody rzeczowe Graczom, którzy uzyskali najlepszy wynik inwestycyjny.
 4. Wyniki zostaną przesłane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz opublikowane na Portalu.
 5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. Graczowi nie przysługuje prawo zwrotu otrzymanej nagrody.
 6. Pracownicy Organizatora oraz członkowie rodzin ww. osób nie są uprawnieni do otrzymania nagród.
 7. Organizator zastrzega prawo do weryfikacji danych przekazanych przez Graczy w procesie rejestracji i wykluczenia z Gry Inwestycyjnej osób, które nie są uprawnione do udziału w Grze Inwestycyjnej.
 8. Przekazanie nagrody zostanie udokumentowane odpowiednim protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, stanowiący jego integralną część.
 9. Jeśli w terminie 3 tygodni od momentu ogłoszenia zwycięzców Edycji Gry Organizator, w wyniku 3 prób mailowego kontaktu, nie otrzyma od laureata danych niezbędnych do sporządzenia protokołu stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, Gracz traci prawo do otrzymania nagrody rzeczowej.
 10. Część nagrody mająca postać pieniężną zostanie przeznaczona i pobrana przez Organizatora konkursu na wpłatę podatku dochodowego od osób fizycznych od łącznej kwoty nagrody.
 11. Każdy z Graczy - w zakresie otrzymanych świadczeń - jest zobowiązany do wypełniania ciążących na nim obowiązków wynikających z MIFID II.

 

§ 7 REKLAMACJE

 1. Wszystkie reklamacje dotyczące Gry Inwestycyjnej mogą być składane przez Graczy najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia edycji Gry.
 2. Reklamacje mogą być składane poprzez formularz kontaktowy dostępny na głównej stronie portalu – poprzez wybranie tematu „Problem techniczny” z dopiskiem w treści zgłoszenia „Reklamacja dot. Gry Inwestycyjnej”.
 3. Reklamacja powinna zawierać w szczególności imię i nazwisko Gracza, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i podstawy reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komitet w terminie 7 dni od dnia ich wpływu. W szczególnych przypadkach, w których rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, termin ich rozpatrzenia może ulec wydłużeniu – wówczas rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po upływie powyższego terminu. O przedłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji Gracz zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zawarty w profilu Użytkownika Portalu.
 5. Decyzja odnośnie rozpatrzonej reklamacji będzie przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zawarty w profilu Użytkownika Portalu.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu oraz do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego regulaminu, rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem oraz wszelkich kwestii związanych z Grą.
 2. W przypadku wystąpienia kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
 3. Uczestnicy są zobowiązani, na wezwanie Organizatora, do niezwłocznego przekazania danych lub oświadczeń, jeżeli okaże się to niezbędne dla realizacji obowiązków Organizatora związanych z Grą Inwestycyjną.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania wiadomości za pomocą poczty elektronicznej do Uczestników Konkursu w przypadku zmian poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu, jednak nie oznacza to, że z każdą wprowadzaną zmianą taka wiadomość zostanie wysłana.
 5. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia przerw w dostępie do systemu Gry oraz dokonywania stosownych korekt danych zawartych na Portalu.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień Regulaminu spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, siłą wyższą, błędami w transmisji danych, zakłóceniami w komunikacji z serwerem, koniecznością skorygowania danych zawartych w Systemie, w tym danych dotyczących wycen subfunduszy.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

z dnia 17.12.2018 r.

do Regulaminu Gry Inwestycyjnej

 

§ 1

OGÓLNY HARMONOGRAM X EDYCJI GRY INWESTYCYJNEJ

 

 1. Rejestracja Uczestników, poprzez przystąpienie do budowy struktury portfela startowego, odbędzie się w dniach 21 grudnia 2018 r. - 17 stycznia 2019 r.;
 2. Dniem rozpoczęcia zasadniczej rozgrywki X Edycji Gry Inwestycyjnej jest 18 stycznia 2019 r.;
 3. Dniem zakończenia X Edycji Gry Inwestycyjnej jest dzień 17 kwietnia 2019 r.;
 4. Oficjalne przyznanie nagród zwycięzcom zostanie ogłoszone do dnia 17 maja 2019 r.

 

§ 2

NAGRODY DLA ZWYCIĘZCÓW X EDYCJI GRY INWESTYCYJNEJ

 

 1. Organizator przewidział następujące nagrody dla zwycięzców X Edycji Gry:

 

 • Za zajęcie 1 miejsca w rankingu – nagroda rzeczowa w postaci Sztabki złota o wadze 20 g + etui oraz kwota odpowiadająca 11,11% wartości nagrody rzeczowej;
 • Za zajęcie 2 miejsca w rankingu – nagroda rzeczowa w postaci Sztabki złota o wadze 10 g + etui oraz kwota odpowiadająca 11,11% wartości nagrody rzeczowej;
 • Za zajęcie 3 miejsca w rankingu – nagroda rzeczowa w postaci Sztabki złota o wadze 5 g + etui oraz kwota odpowiadająca 11,11% wartości nagrody rzeczowej.

 

 • Dla osób zajmujących od 4 do 10 miejsca – nagroda rzeczowa w postaci Sztabki złota o wadze 1 g + etui oraz kwota odpowiadająca 11,11% wartości nagrody rzeczowej.

 

      2. Organizator zastrzega sobie prawo możliwości zmiany nagród głównych na inne o podobnej wartości i walorach użytkowych, w przypadku, gdyby nie było możliwe ich wydanie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

z dnia 17.12.2018 r.

do Regulaminu Gry Inwestycyjnej

 

 

 

Protokół przekazania i odbioru nagrody

 

W związku z zakończeniem i ogłoszeniem wyników X Edycji Gry Inwestycyjnej, która odbyła się w dniach 18.01.2019 – 17.04.2019 r. niniejszym przekazujemy

 

Pani / Panu ______________________ PESEL ___________________________ ,

 

nagrodę w postaci _________ o łącznej wartości ____________________ (słownie: _____________________ ) złotych, za zajęcie _______ miejsca w ww. Edycji Gry Inwestycyjnej.

 

 

Pieczęć i podpis organizatora

 

 

Niniejszym potwierdzam odbiór powyżej wskazanej nagrody przyznanej mi z tytułu mojego udziału w ww. konkursie.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu wyrażam zgodę i składam dyspozycję Organizatorowi ww. konkursu, aby część nagrody w postaci pieniężnej, stanowiącej równowartość 11,11% wartości wyżej wymienionej nagrody rzeczowej, była przeznaczona i pobrana przez Organizatora konkursu na na wypełnienie obowiązków podatkowych.

 

 

Data odbioru i podpis zwycięzcy