W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Akcje: Daleki Wschód
Subfundusz akcji Dalekiego Wschodu
Dane na dzień
Generali Akcje: Daleki Wschód
W skrócie

Azjatyckie rynki wschodzące są bardzo zróżnicowane na płaszczyznach ekonomicznych, politycznych, kulturowych, środowiskowych, a co za tym idzie - oferują ogromny potencjał w różnych gałęziach przemysłu. Zapewniają ogromną podaż siły roboczej wspomaganą przez ciągły rozwój technologiczny. Wiele rynków azjatyckich  charakteryzuje się ponadprzeciętnymi stopami zwrotu na przestrzeni wielu ostatnich lat. Subfundusz Generali Akcje: Daleki Wschód w pełni korzysta z potencjału azjatyckich gospodarek oraz wzrostu akcji tamtejszych spółek. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi minimum 6 lat.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla Klientów, którzy:

- są zainteresowani inwestycją o wysokim potencjale wzrostu na dynamicznie rozwijających się rynkach Dalekiego Wschodu,
- szukają alternatywy dla inwestycji w polskie akcje oraz akcje krajów rozwiniętych,
- mają świadomość bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego i możliwych dużych wahań wartości inwestycji.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wahań wartości inwestycji w krótkim terminie ani bardzo wysokiego ryzyka inwestycyjnego,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
6
Bardzo wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (99.57 %)
Instrumenty pochodne (0.43 %)
Jaki horyzont?
min. 6 lat
Jakie ryzyko?
6
Bardzo wysokie
Jaki horyzont?
min. 6 lat
Struktura walutowa
EUR
100.00%
Alokacja geograficzna
LUKSEMBURG
100.00%
TOP 10
UniEM Fernost A
91.16%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 grudnia 2014 r.
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2,95%
Benchmark:
brak
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D+3, po 9:00 D+4
Min. pierwsza wpłata:
1 000 PLN
Min. kolejna wpłata:
100 PLN
Zarządzający:
Marek Straszak
Wartość aktywów netto:
6.45 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
114.86 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Akcje: Daleki Wschód (%) 1,00 -0,22 13,17 -1,17 8,67 - -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-10-31)