W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Akcje Selektywny Globalny
Specjalistyczny fundusz akcyjny typu master-feeder
Dane na dzień
Generali Akcje Selektywny Globalny
W skrócie

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych UniInstitutional Global High Dividend Equities oraz UniFavorit: Aktien zarządzanych przez Union Investment Privatfonds GmbH. Subfundusz nie odzwierciedla jednak wprost wyników inwestycyjnych wskazanych funduszy. Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat.

Dla kogo?

Fundusz jest przeznaczony dla Klientów indywidualnych, którzy:
- chcą uczestniczyć w zyskach płynących z inwestycji głównie w tytuły uczestnictwa UniInstitutional Global High Dividend Equities, inwestującego w akcje spółek dywidendowych oraz tytuły uczestnictwa UniFavorit: Aktien inwestującego w spółki na całym świecie,
- poszukujących produktu akcyjnego o bardziej defensywnym charakterze,
- interesują się inwestycjami na rynkach zagranicznych
- mają długi horyzont inwestycyjny (ponad 5 lat).

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:
- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących bardzo wysokiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (99.61 %)
Instrumenty pochodne (0.39 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Struktura walutowa
EUR
100.00%
Alokacja geograficzna
NIEMCY
100.00%
TOP 10
UniInst. Global High Dividend Equities
46.17%
UniFavorit: Aktien (NET)
46.04%
UniEuroAktien
5.02%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 października 2015
Minimalna pierwsza wpłata:
1 000 PLN
Waluta subfunduszu:
PLN (waluta funduszu docelowego: EUR)
Opłata manipulacyjna:
max 5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2,95%
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D+2, po 9:00 D+3
Zarządzający:
Marek Straszak
Benchmark:
Brak
Wartość aktywów netto:
12.51 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
124.34 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Akcje Selektywny Globalny (%) 2,73 6,65 11,87 15,38 21,00 - -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)