W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Dolar
Subfundusz dłużny krótkoterminowy w USD
Dane na dzień
Generali Dolar
W skrócie

Generali Dolar stanowi odpowiedź na potrzeby przede wszystkim tych inwestorów, którzy posiadają nadwyżki finansowe w dolarach. Dzięki potencjalnie wyższej stopie zwrotu subfundusz stanowi atrakcyjną alternatywę wobec depozytów bankowych denominowanych w dolarach, tym bardziej że pozwala na wpłatę i wypłatę środków bez utraty wypracowanego zysku z inwestycji. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi zaledwie 3 miesiące.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą lokować nadwyżki finansowe w USD w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- są zainteresowani zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym,
- są zainteresowani inwestycją o wysokiej płynności,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

- dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
1
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (70.75 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (27.87 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (1.55 %)
Instrumenty pochodne (-0.17 %)
Jaki horyzont?
min. 3 m-ce
Jakie ryzyko?
1
Niskie
Jaki horyzont?
min. 3 m-ce
Struktura walutowa
USD
80.94%
PLN
19.06%
Alokacja geograficzna
STANY ZJEDNOCZONE
44.95%
POLSKA
19.06%
WĘGRY
8.27%
SZWECJA
6.11%
INNE
21.61%
TOP 10
USB0620
16.77%
USB0720
11.17%
USB0820
11.15%
PKO0922
6.00%
HUN1123
5.22%
USB0920
3.90%
PZU0727
2.99%
CRO1119
2.92%
HUN0120
2.90%
SRB0220
2.88%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 września 2011 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
1 000 $
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
1%
Benchmark:
1-miesięczny LIBOR w $
Wycena:
w USD, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Andrzej Czarnecki
Wartość aktywów netto:
17.67 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
43.03 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Dolar (%) 0,21 0,56 3,70 4,66 5,74 8,34 -
Stopa odniesienia (%) 0,14 0,50 2,37 4,36 5,43 6,11 -
Różnica 0,07 0,06 1,33 0,30 0,31 2,23 -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)