W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Korona Akcje
Subfundusz akcji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Korona Akcje
W skrócie

Generali Korona Akcje należy do największych i najdojrzalszych funduszy akcyjnych w kraju. Aktywa lokuje w papiery wartościowe dużych i średnich polskich spółek o wysokim potencjale wzrostu. Generali Korona Akcje od lat prowadzi konsekwentną politykę inwestycyjną, która w długiej perspektywie przynosi wyniki wyróżniające subfundusz na tle podobnych produktów. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 5 lat.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w zyskach rozwijającego się polskiego rynku,
- chcą korzystać ze wzrostu cen polskich aktywów, wynikającego z konwergencji stóp procentowych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:
- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących wahań wartości inwestycji w krótkim terminie,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
5
Wysokie
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (100.00 %)
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Jakie ryzyko?
5
Wysokie
Jaki horyzont?
min. 5 lat
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
10.55%
Finansowy
39.52%
Ochrona zdrowia
0.12%
Paliwowy
14.24%
Przemysłowy
4.76%
Surowcowy
2.85%
Technologiczny
11.04%
Telekomunikacja
0.00%
Usługi
14.91%
Użyteczności publicznej
2.01%
Struktura walutowa
PLN
92.78%
EUR
5.92%
CZK
0.73%
HUF
0.57%
Alokacja geograficzna
POLSKA
92.77%
INNE
7.23%
TOP 10
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA
8.24%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
8.09%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
7.88%
PKN ORLEN SA
6.65%
DINO Polska SA
5.46%
CD Projekt SA
4.87%
Santander Bank Polska SA
3.50%
AMREST HOLDINGS SE
3.18%
LPP SA
3.17%
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA
2.69%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 marca 1997 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
5%
Pobierana opłata za zarządzanie:
3,5%
Benchmark:
90% WIG, 10% stawka WIBID dla depozytów 1 rocznych
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D; po 9:00 D+1
Zarządzający:
Ryszard Rusak
Wartość aktywów netto:
511.94 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
205.18 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Korona Akcje (%) -0,79 0,06 -1,61 -13,53 6,67 -3,80 27,29
Stopa odniesienia (%) -0,43 2,13 -0,04 -7,16 18,49 7,89 45,22
Różnica -0,36 -2,07 -1,57 -6,37 -11,82 -11,69 -17,93

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)