W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Korona Obligacje
Subfundusz obligacji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Korona Obligacje
W skrócie

Generali Korona Obligacje jest subfunduszem dłużnym lokującym środki w polskie obligacje o różnym terminie wykupu, stało- i zmiennokuponowe, emitowane przez Skarb Państwa. Odpowiedni dobór obligacji do portfela zapewnia stabilność inwestycji i niski poziom ryzyka.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:

- chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
- chcą osiągać korzyści z konwergencji stóp procentowych związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej,
- są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji,
- mających horyzont inwestycji krótszy niż 1 rok.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (86.63 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (10.82 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (2.32 %)
Instrumenty pochodne (0.23 %)
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Struktura walutowa
PLN
89.68%
EUR
5.94%
USD
3.03%
CHF
0.77%
HUF
0.56%
INNE
0.02%
Alokacja geograficzna
POLSKA
91.19%
INNE
8.81%
TOP 10
WZ0528
14.34%
WZ0126
13.08%
PS0123
6.03%
WZ0524
5.96%
DS1029
5.02%
PS0424
4.62%
PS1024
4.19%
DS0726
2.91%
WZ0525
2.74%
PZU0727
2.38%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 1999 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
max. 1%
Pobierana opłata za zarządzanie:
1,5%
Benchmark:
Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto:
597.11 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
369.52 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Korona Obligacje (%) -0,12 0,83 5,81 7,20 10,91 10,42 55,65
Stopa odniesienia (%) 0,12 0,47 3,28 6,73 10,78 14,15 52,90
Różnica -0,24 0,36 2,53 0,47 0,13 -3,73 2,75

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)