W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
Subfundusz obligacji
Dane na dzień
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące
W skrócie

Generali Obligacje Globalne Rynki Wschodzące to subfundusz dłużny, którego aktywa lokowane są przede wszystkim w instrumenty dłużnie emitentów z krajów rozwijających się (np.. Indei, Korea Południowa, Chiny, Malezja, Indonezja, Brazylia, Meksyk, Chiny) oraz z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz w instrumenty pochodne. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad doboru lokat do portfela subfunduszu oraz ich wysoką zmiennością w portfelu. Dobór lokat do portfela subfunduszu następuje głównie w oparciu o bieżącą ocenę i prognozy rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papieru wartościowego oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

  • chcą uczestniczyć w dochodzie z obligacji z krajów rozwijających się;
  • chcą uczestniczyć we wzroście wartości lokat i dochodzie odsetkowym papierów dłużnych emitentów skarbowych;
  • mają co najmniej 2-letni horyzont inwestycyjny;
  • chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną;
  • chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności;
  • akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.
Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:

  • oczekują gwarancji kapitału;
  • mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 2 lata.
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (23.53 %)
Bony i obligacje rządowe (75.44 %)
Instrumenty pochodne (1.03 %)
Jaki horyzont?
2 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Jaki horyzont?
2 lata
Struktura walutowa
PLN
31.37%
USD
28.07%
EUR
14.18%
RUB
12.02%
HUF
8.72%
INNE
5.64%
Alokacja geograficzna
POLSKA
31.37%
STANY ZJEDNOCZONE
23.77%
ROSJA
12.02%
WĘGRY
11.24%
MEKSYK
7.43%
INNE
14.17%
TOP 10
DS0727
20.23%
VanEck Vectors J.P Morgan EM Local Currency Bond ETF
14.40%
RUB0333
11.58%
WZ0126
10.01%
HGB1038
8.41%
KSA0739
6.97%
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL CURRENCY BOND ETF
6.85%
MXN1138
5.45%
EGT0430
3.41%
MON1029
3.29%
Warunki techniczne
Typ subfunduszu:
subfundusz obligacji
Data dostosowania struktury portfela:
26 stycznia 2018 r.
Min. pierwsza wpłata:
dla osób prawnych: 100 000 PLN; dla osób fizycznych: równowartość 40 000 euro
Min. kolejna wpłata:
100 PLN
Maks. opłata manipulacyjna:
5%
Maks. opłata za zarządzanie:
3,5%
Aktualnie pobierana opłata za zarządzanie:
2%
Zarządzający:
Adam Szymko
Numer rachunku bankowego:
PL30188000090000001301522000
Wartość aktywów netto:
10.30 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
109.20 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Obligacje: Globalne Rynki Wschodzące (%) 2,39 3,45 16,08 - - - -

Stopy zwrotu subfunduszu obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-12-19)