W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Obligacje: Nowa Europa
Subfundusz papierów dłużnych z Europy Środkowo-Wschodniej
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Obligacje: Nowa Europa
W skrócie

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa czerpie zysk z najlepszych obligacji skarbowych państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także obligacji korporacyjnych i innych instrumentów dłużnych emitowanych w tym regionie. Dzięki temu może przynosić stopy zwrotu wyższe niż produkty oparte tylko na polskich papierach dłużnych. Stanowi m.in. doskonały bonus do portfela dla tych, którzy cenią przejrzyste, zdywersyfikowane geograficznie formy inwestycji o wysokiej płynności. Zalecany minimalny horyzont inwestycji wynosi 2 lata.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą uczestniczyć w dochodzie z obligacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
- chcą uczestniczyć we wzroście wartości lokat i dochodzie odsetkowym papierów dłużnych emitentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
- chcą redukować ryzyko poprzez dywersyfikację geograficzną,
- chcą mieć przejrzystą, elastyczną formę inwestycji o wysokiej płynności,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (98.07 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (1.66 %)
Instrumenty pochodne (0.27 %)
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 2 lata
Struktura walutowa
PLN
54.50%
TRY
11.57%
HUF
11.00%
EUR
9.13%
USD
7.99%
INNE
5.81%
Alokacja geograficzna
POLSKA
54.50%
WĘGRY
14.33%
TURCJA
11.57%
ROSJA
5.81%
INNE
13.79%
TOP 10
WZ0126
14.08%
WS0428
7.33%
DS1029
6.83%
DS0727
6.24%
WZ0528
5.73%
RUB1125
4.93%
WZ0524
4.37%
TUR0120
4.09%
HGB1024
3.54%
TUR1119
3.50%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 2007 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
2%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2%
Benchmark:
Merrill Lynch Poland, Hungary, Czech, Turkey, Slovakia Government Index (zł)
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Adam Szymko
Wartość aktywów netto:
75.10 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
199.43 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Obligacje: Nowa Europa (%) -0,95 1,69 12,03 0,95 -4,70 0,23 55,96
Stopa odniesienia (%) -1,21 1,44 10,94 3,54 -1,71 3,10 41,53
Różnica 0,26 0,25 1,09 -2,59 -2,99 -2,87 14,43

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-10-31)