W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Oszczędnościowy
Subfundusz dłużny korporacyjny dla instytucji i Klientów indywidualnych
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Oszczędnościowy
W skrócie

Generali Oszczędnościowy to subfundusz dłużny krótkoterminowy, który inwestuje aktywa w instrumenty dłużne o małej wrażliwości ceny na zmienność stóp procentowych: krótkoterminowe papiery skarbowe oraz polskie dłużne instrumenty korporacyjne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresu nie dłuższego niż rok przy czym  instrumenty  kwalifikowalne jako lokaty funduszy rynku pieniężnego nie będą stanowić istotnego udziału.

Dla kogo?

 Subfundusz skierowany jest do inwestorów:

- lokujących nadwyżki finansowe w krótkoterminowe papiery dłużne i inne instrumenty rynku pieniężnego,
- zainteresowanych zdywersyfikowanym i elastycznym portfelem gotówkowym, o wysokiej płynności,
- akceptujących niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących nawet niskiego ryzyka inwestycji.

Jakie ryzyko?
1
Niskie
W co inwestuje?
Instrumenty dłużne korporacyjne (99.96 %)
Instrumenty pochodne (0.04 %)
Jaki horyzont?
min. 3 m-ce
Jakie ryzyko?
1
Niskie
Jaki horyzont?
min. 3 m-ce
Struktura walutowa
PLN
98.85%
EUR
1.15%
Alokacja geograficzna
POLSKA
99.61%
INNE
0.39%
TOP 10
TPE1119
5.55%
PZU0727
5.21%
ENA0624
4.05%
BGK1021
3.26%
MBK1028
3.21%
PEL0120
2.93%
PKO0827
2.82%
PKO0328
2.63%
CPS0426
2.49%
PHP0424
2.47%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 lutego 2012 r
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
brak
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Benchmark:
1-miesięczny WIBID pomniejszony o stopę rezerwy obowiązkowej NBP
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia):
do 12:00 D, po 12:00 D+1
Zarządzający:
Andrzej Czarnecki
Wartość aktywów netto:
1 495.05 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
125.01 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Oszczędnościowy (%) 0,18 0,55 1,96 4,34 6,80 11,19 -
Stopa odniesienia (%) 0,11 0,35 1,39 2,82 4,27 7,35 -
Różnica 0,07 0,20 0,57 1,52 2,53 3,84 -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)