W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

Generali Stabilny Wzrost
Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji
Dane na dzień
Rating Analiz Online
Generali Stabilny Wzrost
W skrócie

Generali Stabilny Wzrost to wyważona propozycja dla wszystkich, którzy, ceniąc przede wszystkim bezpieczeństwo, nie chcą rezygnować z potencjału zysku z akcji najlepszych polskich spółek. Ograniczone wahania wyceny subfundusz zawdzięcza istotnemu udziałowi w jego portfelu zarówno obligacji, jak i instrumentów rynku pieniężnego. Zalecany minimalny horyzont inwestycyjny wynosi 3 lata.

Dla kogo?

Subfundusz skierowany jest do inwestorów, którzy:

- chcą mieć udział w zyskach płynących z polskich akcji, a jednocześnie ograniczyć zaangażowanie w akcje inwestycją w papiery dłużne,
- akceptują umiarkowane ryzyko inwestycyjne,
- chcą mieć korzyści ze wzrostu polskiej gospodarki,
- potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności.

Dla kogo nie...

To nie jest subfundusz dla inwestorów:

- dążących do uzyskania gwarantowanego zysku,
- nieakceptujących umiarkowanego ryzyka inwestycji,
- lokujących swoje środki krótkoterminowo.

Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
W co inwestuje?
Akcje i inne instrumenty udziałowe (21.50 %)
Bony i obligacje rządowe (65.63 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (6.06 %)
Pozostałe instrumenty dłużne (6.65 %)
Instrumenty pochodne (0.16 %)
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Jakie ryzyko?
4
Umiarkowane
Jaki horyzont?
min. 3 lata
Alokacja sektorowa portfela
Dobra konsumpcyjne
9.77%
Finansowy
29.41%
Ochrona zdrowia
0.00%
Paliwowy
16.60%
Przemysłowy
3.32%
Surowcowy
3.17%
Technologiczny
20.95%
Telekomunikacja
0.91%
Usługi
14.44%
Użyteczności publicznej
1.43%
Struktura walutowa
PLN
89.99%
EUR
5.52%
USD
3.64%
HUF
0.80%
TRY
0.05%
Alokacja geograficzna
POLSKA
89.99%
INNE
10.01%
TOP 10
WZ0126
12.23%
WZ0528
11.58%
WZ0524
8.83%
DS1029
7.81%
IDS1022
6.29%
PS0422
5.08%
PS0424
2.76%
DS0726
2.44%
PS0123
2.30%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
2.25%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 listopada 2007 r.
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
100 PLN
Opłata manipulacyjna:
3%
Pobierana opłata za zarządzanie:
2,7%
Benchmark:
70% Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index, 30%WIG.
Wycena:
w PLN, każdy dzień sesji na GPW
Data wyceny (nabycia, odkupienia, konwersje):
do 9:00 D, po 9:00 D+1
Zarządzający:
Robert Burdach, Krzysztof Izdebski
Wartość aktywów netto:
121.22 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
186.48 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
Generali Stabilny Wzrost (%) -0,16 0,68 5,64 3,42 14,56 7,67 51,01
Stopa odniesienia (%) -0,07 1,02 2,32 2,36 13,83 13,35 55,54
Różnica -0,09 -0,34 3,32 1,06 0,73 -5,68 -4,53

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)