W celu świadczenia usług najwyższej jakości nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Pozwalają one na dostosowanie treści do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie. Więcej szczegółów na temat cookies w naszej Polityce Prywatności.

SGB Dłużny
Fundusz obligacji
Dane na dzień
SGB Dłużny
W skrócie

Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku dokonywania lokat subfunduszu w obligacje oraz inne dłużne papiery  wartościowe. Udział pozostałych kategorii lokat w aktywach subfunduszu musi być niższy niż 30% wartości aktywów. Lokaty są dokonywane przede wszystkim na podstawie bieżącej oceny i prognoz rozwoju sytuacji makroekonomicznej kraju emitenta papierów wartościowych oraz ich wpływu na kształtowanie się rynkowych stóp procentowych.

Dla kogo?

Subfundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy:
• chcą mieć łatwy dostęp do rynku papierów dłużnych,
• są zainteresowani alternatywą wobec bezpośredniej inwestycji w obligacje,
• potrzebują elastycznej, przejrzystej inwestycji o wysokiej płynności,
• mają co najmniej 2 – letni horyzont inwestycyjny,
• akceptują niskie ryzyko inwestycyjne.

Dla kogo nie...

Nie jest to subfundusz dla inwestorów, którzy:
• dążą do uzyskania gwarantowanego zysku,
• nie akceptują nawet niskiego ryzyka inwestycji,
• mają horyzont inwestycyjny krótszy niż 1 rok.

Jakie ryzyko?
2
Niskie
W co inwestuje?
Bony i obligacje rządowe (89.84 %)
Instrumenty dłużne korporacyjne (9.91 %)
Instrumenty pochodne (0.25 %)
Jaki horyzont?
2 lata
Jakie ryzyko?
2
Niskie
Jaki horyzont?
2 lata
Struktura walutowa
PLN
85.71%
EUR
8.04%
USD
3.74%
RUB
2.51%
Alokacja geograficzna
POLSKA
88.97%
INNE
11.03%
TOP 10
WZ0524
15.35%
WZ0126
13.69%
DS0727
13.08%
WZ0528
8.10%
WS0428
8.06%
DS1029
7.08%
IZ0823
3.85%
PS1024
2.56%
WZ0124
2.51%
RUB1125
2.41%
Warunki techniczne
Data dostosowania struktury portfela:
1 marca 2016
Min. pierwsza i kolejna wpłata:
1 000 PLN
Maks. opłata manipulacyjna:
2%
Pobierana opłata za zarządzanie:
0,9%
Zarządzający:
Krzysztof Izdebski
Benchmark:
Bloomberg Barclays Series-E Poland Govt 1-5 Yr Bond Index
Wartość aktywów netto:
55.08 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa:
1 153.82 PLN
Zmiana wartości jednostki w porównaniu ze stopą odniesienia
Wynik funduszu
Stopa odniesienia
1 m 3 m 1 rok 2 lata 3 lata 5 lat 10 lat
SGB Dłużny (%) -0,26 -0,01 6,55 8,77 14,88 - -
Stopa odniesienia (%) 0,12 0,46 3,28 6,73 10,78 - -
Różnica -0,38 -0,47 3,27 2,04 4,10 - -

Stopy zwrotu subfunduszu i stopy odniesienia obliczane są na podstawie ostatnich dni roboczych miesiąca. Powyższe dane są aktualne na dzień (2019-11-29)